تلفن : 02122001532
ایمیل : Info@dta-co.com
شروع : 8 تا 9 شب

نقش سولفات کبالت و سایر املاح معدنی در تغذیه و جیره نویسی دام و طیور

  • 1399
  • 0
برخی از مکملها وجود دارد که دام برای رشد به آنها نیاز دارند و با کمبود این مکملها و ریز مغذی ها به رشد کامل نمیرسد یک نمونه مواد تشکیل دهنده مکملها مواد معدنی هستند .برای مثال کبالت ، روی ، کلسیم ، منگنز و سلنیم برای حیواناتی که پرواری و نشخوار کننده هستند بسیار حائز اهمیت می باشد.

از چه چیزهایی چشم پوشی کنیم؟

  • 1399
  • 0
هر زمان فقط یک کار، هر لحظه فقط یک گام

از چه چیزهایی چشم پوشی کنیم؟

  • 1399
  • 0
هر زمان فقط یک کار، هر لحظه فقط یک گام

محدودیت ها نعمت اند

  • 1399
  • 0
گاهی محدودیت ها به برترین نتیجه و اثر شما منجر می شود.

از چه چیزهایی چشم پوشی کنیم؟

  • 1399
  • 0
هر زمان فقط یک کار، هر لحظه فقط یک گام